top of page
ค้นหา

ขั้นตอนการทำสินเชื่อธนาคาร


หลังจากที่เราทราบข้อมูลของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้ลูกค้าได้เตียมเอกสารในการยื่นกู้ธนาคาร ดังต่อไปนี้


การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้


สำหรับบุคคล

¨สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้กู้

¨สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส(ถ้ามี)

¨สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) หรือใบมรณบัตรคู่สมรส

¨สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

¨ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย (ฉบับจริง)

¨ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน

¨ สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ เอกสารวางมัดจำ


สำหรับนิติบุคคล

¨สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว) และรูปถ่ายกิจการและสำเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

¨สำเนาบัญชีธนาคาร (Statementย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน) หรือถ่ายทุกๆ หน้ารวมหน้าบัญชีปัจจุบัน ทุกๆ เล่มที่มี

¨สำเนาสัญญาซื้อขาย และใบเสร็จงวดดาวน์ทุกงวด

¨สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี


เอกสารของผู้ขาย

¨สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของผู้ขาย

¨สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

¨สำเนาโฉนด หน้า-หลัง

¨ทด.13 (ถ้ามี)


เอกสารที่ใช้ทั้งหมดนี้อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้างตามธนาคารที่เราขอยื่นกู้ แต่การเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมไว้ก่อนก็จะช่วยให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้เร็วขึ้น


หน้าที่ของตัวแทน นอกเหนือจากจะช่วยลูกค้าในการดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วนั้น ยังต้องให้ข้อมูลลูกค้าในเรื่องสินเชื่อธนาคาร รวมถึงเปรียบเทียบธนาคารได้อีกด้วย เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับลูกค้า

ทั้งก่อนการยื่นเอกสาร ว่าจะเลือกใช้บริการที่ไหน และ หลังจากการฟังผลอนุมัติ ว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกทำสินเชื่อกับธนาคารใด


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าบริการใด ๆ

ติดต่อ 094-564-4974 หรือแอดไลน์ @thaieasternproดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
โพสต์: Blog2_Post
bottom of page